Bayterek Grain

Sercan Investment Group محصولات کشاورزی را از سیلو ها و یا از واحد های کشاورزی با بسته کامل اسناد خریداری می کند.

 
درخواست های برای تحویل غلات، نباتات روغنی و حبوبات را می پذیریم.