چرا شما باید با ما کار کنید؟ Преимущества
 • پیش پرداخت قابل مقایسه (مناسب)
 • Быстрые сделки в течении дня
 • محاسبه کامل قیمت
 • تنظیم اسناد
 • Работаем по СНГ и за рубежом
آمار در خصوص کشورها
485000

مجموع تن در هر فصل

 • روسیه
  50 000 تن
 • ایتالیا
  45 000 تن
 • ترکیه
  50 000 تن
 • بلژیک
  20 000 تن
 • روسیه
  50 000 تن
 • ازبکستان
  200 000 تن
 • افغانستان
  50 000 تن
 • ایران
  20 000 تن
غلات 345 000 تن
نباتات روغنی 50 000 تن
محصولات علوفه ای 90 000 تن